Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet zdravstvenih studija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet zdravstvenih studija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Posjete organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, organizirane kako bi se sagledale okolnosti u kojima fakulteti djeluju, te prioriteti i problemi koje je potrebno rješavati kroz zajedničko djelovanje Univerziteta i Ministarstva, nastavljene su u utorak 23. februara 2021. godine. Tom prilikom su ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo prof. dr. Melika Husić-Mehmedović i rektor Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifat Škrijelj posjetili Fakultet zdravstvenih studija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet i Fakultet za saobraćaj i komunikacije. Posjetama su prisustvovali i prof. dr. Enita Nakaš, prorektorica za međunarodnu saradnju UNSA, prof. dr. Samir Dolarević, predsjednik Vijeća Grupacije tehničkih nauka, i prof. dr. Naris Pojskić, predsjednik Vijeća Grupacije prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka.

U uvodnim obraćanjima tokom posjeta ministrica Husić-Mehmedović je predstavila ostvareni napredak u uspostavljanju novog Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS, trenutni status pripreme teksta novog zakona o visokom obrazovanju, te informirala prisutne o aktuelnim procesima koji se vode na nivou Ministarstva, a odnose se na različite aktivnosti podrške u oblasti visokog obrazovanja, te realizaciju budžetskih sredstava namijenjenih naučnoistraživačkoj djelatnosti. Ministrica je u razgovoru sa predstavnicima fakultetā naglasila potrebu da se iskoriste mogućnosti za realizaciju praktične nastave koje postoje u okviru važećih mjera epidemiološke zaštite, kao i potrebu da se na nivou fakultetā pripreme što kvalitetniji projekti u oblasti naučnoistraživačke infrastrukture koji će biti podržani budžetskim sredstvima namijenjenim nauci. 

Fakultet zdravstvenih studija (FZS) je dekanesa prof. dr. Arzija Pašalić predstavila kao kolektiv koji je, u odnosu na ostale fakultete i akademije Univerziteta u Sarajevu, nešto manji, ali zato izuzetno efikasan ukoliko se ima u vidu još uvijek neadekvatan smještaj Fakulteta. U tom pogledu, dekanesa Pašalić je istakla napredak u zatvaranju višemilionske finansijske konstrukcije kojom će Fakultet dugoročno riješiti pitanje smještaja u okviru objekata Paviljon VIII i Paviljon IX Javne ustanove „Studentski centar“ Sarajevo. FZS realizira sedam studijskih programa za više od 1100 studenata i osposobljava zdravstvene profesionalce u mahom deficitarnim zanimanjima širokog spektra zdravstvene profesije, te je veoma popularan u domaćim ali i regionalnim okvirima. Dekanesa je u svom izlaganju naročito istakla i referentnost časopisa „Journal of Health Sciences“ koji izdaje Fakultet i koji je prisutan u naučnoj bazi SCOPUS. Iz mnoštva ostalih uspjeha ostvarenih na nivou Fakulteta izdvaja se i riješeno pitanje registracije Instituta za razvoj zdravstva, koji će svojim uslugama generirati dodatne prihode Fakultetu i Univerzitetu. 

U svom obraćanju rektor Škrijelj je naročito istakao domaćinsko poslovanje Fakulteta zdravstvenih studija, veliku podršku koju FZS pruža reformskim procesima na Univerzitetu, veliki doprinos Fakulteta Grupaciji medicinskih nauka UNSA, te da pruža primjer koji jasno govori o tome koliko posvećeno i strateški opredijeljeno rukovodstvo može i u krajnje nepovoljnim okolnostima napraviti značajan iskorak u odnosu na sve izazove sa kojima se suočava sistem visokog obrazovanja u Sarajevu i BiH.  

Tokom posjete Poljoprivredno-prehrambenom fakultetu (PPF) dekan prof. dr. Muhamed Brka sa prodekanima upoznao je prisutne sa ključnim aspektima rada Poljoprivredno-prehrambenog fakulteta, studijskim programima, naučnoistraživačkim radom, međunarodnom saradnjom, kao i trenutnim aktivnostima Fakulteta. U svom izlaganju dekan Brka je naglasio potrebu stvaranja boljeg zakonskog okruženja na svim nivoima vlasti koje bi PPF-u omogućilo bolji plasman svojih usluga i proizvoda i time omogućilo generiranje dodatnih prihoda koji bi se mogli uložiti u razvojne projekte Fakulteta. Nova zgrada PPF-a u Kampusu Univerziteta u Sarajevu je jedan od prioritetnih kapitalnih projekata Fakulteta u narednom periodu. 

Uz zahvalnost na dobrodošlici na PPF-u, rektor Škrijelj je istakao da, polazeći od činjenice da je oblast poljoprivrede od strateškog interesa za FBiH, tako i sâm Fakultet predstavlja instituciju od strateškog interesa koja kao takva zahtijeva specifičnu podršku Ministarstva i Univerziteta. 

U sličnom tonu prošla je i posjeta Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (FSK), gdje je dekan prof. dr. Amel Kosovac sa saradnicima predstavio FSK kao instituciju koja već pet decenija educira kadrove iz oblasti saobraćaja i komunikacija, kroz šest usmjerenja: cestovni, željeznički i zrakoplovni saobraćaj, te na odsjecima komunikacijskih, kompjuterskih i informacijskih i poštanskih tehnologija. 

Prilikom posjete upriličeno je i svečano otvaranje Laboratorija za simulacije u logistici i ITS-u. Laboratorij je otvorila ministrica za nauku, visoko obrazovanje i mlade KS prof. dr. Melika Husić-Mehmedović u prisustvu rektora Univerziteta u Sarajevu prof. dr. Rifata Škrijelja, te dekana Fakulteta za saobraćaj i komunikacije prof. dr. Amela Kosovca sa saradnicima.

Laboratorij za simulacije u logistici i ITS-u namijenjen je za školovanje više od 800 studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu. U ovom laboratoriju izvodit će se nastava iz kolegija koji u okviru svog nastavnog plana i programa podrazumijevaju korištenje specijaliziranih računarskih programa za modeliranje i ispitivanje logističkog sistema, kao i simulacije ITS-operacija potrebnih za učenje i temeljito razumijevanje logističkog sistema u cijelosti. 
 

Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet zdravstvenih studija
Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Poljoprivredno-prehrambeni fakultet
Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet za saobraćaj i komunikacije
Ministrica Husić-Mehmedović i rektor Škrijelj posjetili Fakultet za saobraćaj i komunikacije