Erasmus+ Univerzitet u Granadi, studenti, ljetni semestar 19/20

Rok

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Granadi
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E GRANADA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu:
  • Teaching

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu "uslovno" prijaviti).

Mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa Univerziteta u Granadi, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en

Ponuda predmeta na koji se izvode na engleskom jeziku je data ovdje: https://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/oferta-academica-en-ingles/academicofferundergraduate201920.

Akademsko osoblje se prijavljuje za aktivnosti predavanja u trajanju od minimalno 8h u toku jedne sedmice, a svoja predavanja mogu organizovati u skladu sa ponuđenim predmetima na datim  linkovima.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci (BA) ili x 3 mjeseca (PhD)
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR
 • OSOBLJE
  • 160,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

PRIJAVA:

 • Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • s obzirom da imate izbor između predmeta koji se izvode na španskom ili engleskom jeziku, MORATE dostaviti jedan od dokumenata koje su naznačili u ovom dokumentu. Veoma je bitno da dokaz o poznavanju stranog jezika bude u skladu sa traženim dokumentima inače vaša nominacija neće biti prihvaćena od strane Univerziteta u Granadi.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na datim linkovima sa predmetima sa univerziteta domaćina (iznad) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. U ovom trenutku prijavljivanja potpisi nisu potrebni. Ukoliko budete odabrani za ovu mobilnost, ovaj dokument ćete morati slati njima i tada će se tražiti da dokument sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment).
   • PhD studenti svoj ugovor o učenju sastavljaju na osnovu datih predmeta na: https://www.uniroma1.it/en/pagina/list-phd-programmes
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA
  • DODATNI DOKUMENTI KOJE TREBAJU DOSTAVITI SAMO STUDENTI MASTER STUDIJA:
   • Pre-admission letter (Pismo podrške) od strane mentora/koordinatora na Univerziteta u Granadi. Upute kako dobiti pismo su date ovdje.
  • DODATNI DOKUMENTI KOJE TREBAJU DOSTAVITI SAMO STUDENTI PhD STUDIJA:
   • Pre-admission letter (Pismo podrške) od strane mentora/koordinatora na Univerziteta u Granadi. Upute kako dobiti pismo su date ovdje.
   • Kratak opis istraživanja (na engleskom jeziku)
   • Plan istraživanja - ispunjavate dokument koji preuzimate ovdje

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

 • OSOBLJE:

  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Kandidat može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti dekanu na potpis (ili prodekanu ukoliko je imenovan posebnom odlukom kao potpisnik dokumenata za mobilnost). Dekan (prodekan) je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA:nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • ŽIVOTOPIS (CV)
  • DOKAZ O PODRŠCI VAŠOJ TEACHING MOBILNOSTI
   • ono može biti u formi pozivnog pisma ili email komunikacije gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka poziva na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin
  • UGOVOR O MOBILNOSTI
   • Teaching: Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Dokument ispunjavate u skladu sa dogovorenim/predloženim aktivnostima na univerzitetu domaćinu. Nije potreban potpis u trenutku prijavljivanja.

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu "poboljšati šanse" za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 11.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 10.10.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
  • akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching (predavanje);
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci (BA) ili 3 mjeseca (PhD), a za osoblje 7 dana;
 • dostupne su sljedeće stipendije:
  • studenti: dvije (2) stipendije,
  • osoblje: jedna (1) stipendija;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba - printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: intldimension@ugr.es

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije - (pod)organizacione jedinice UNSA.