Obavještenje o zakazivanju prezentacije radne verzije doktorske disertacije kandidata Fadilja Maljokija

Fakultet islamskih nauka

Broj:  VDS-705-6/22

Datum: 29. 06. 2022.

 

OBAVJEŠTENJE

 

O ZAKAZIVANJU PREZENTACIJE RADNE VERZIJE DOKTORSKE DISERTACIJE

 

 

U skladu sa članom 41. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, zakazuje se prezentacija radne verzije doktorske disertacije pod nazivom: „Savremeni obnoviteljski pristuppi u hermenuici hadisa“, kandidata Fadilja Maljokija, za četvrtak, 07. juli 2022. godine u 10:00 sati, u prostorijama Dekanata Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu,

 

pred Komisijom u sastavu:

 

 

1. Dr. Kenan Musić, vanredni profesor, Fakultet islamskih nauka u Univerziteta u Sarajevu

  predsjednik

2. Dr. Mustafa Hasani, redovni profesor, Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu, član,

3. Dr. Zuhdija Hasanović, redovni profesor, mentor i član

 

Nakon obavljenog zadatka, Komisija će sačiniti i podnijeti svoj izvještaj sa odgovarajućim prijedlozima Vijeću doktorskog studija Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

                                                                           

 

Predsjednik Vijeća doktorskog studija

Prof. dr Adnan Silajdžić