Obavještenje o zakazanoj prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Dine Kamber Hamzić, MA

1


UNIVERZITET U SARAJEVU
PRIRODNO-MATEMATIČKI  FAKULTET


U skladu sa članom 41. stav 3. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu


O B A V J E Š T E N J E


o prezentaciji rezultata radne verzije projekta doktorske disertacije Dine Kamber Hamzić, MA, studentice trećeg ciklusa – doktorskog studija iz prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju, studijski program „Matematika u obrazovanju“, viša asistentica Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prezentirat će rezultate radne verzije projekta doktorske disertacije, pod naslovom: „Analiza i rješavanje kognitivnih prepreka u nastavi trigonometerije“ dana  31.05.2019. godine (petak) u prostorijama Odsjeka za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu  ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 11:00 sati.

Prezentacija će se održati pred Komisijom u sastavu:


1.    Dr. Muharem Avdispahić, dr.h.c., redovni profesor na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Analiza i Teorija brojeva, predsjednik Komisije,
2.    Dr. Đurđica Takači, redovna profesorica na Departmanu za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Srbija, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Primijenjena analiza i Metodika nastave matematike, članica i mentorica,
3.    Dr. Hasnija Nurković, vanredna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor humanističkih nauka iz područja Pedagogije, naučna oblast Pedagogija, članica,
4.    Dr. Dženan Gušić, vanredni profesor na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Analiza i Teorijska kompjuterska nauka, rezervni član.