Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Emina Beše, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Neimark-Sackerova bifurkacija i stabilnost određene klase host-parasitoid modela”, kandidata Emina Beše, MA, asistenta na Odsjeku za matematiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, i studenta III ciklusa – doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Mehmed Nurkanović, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast Teorijska matematika, predsjednik Komisije,
  • Dr. Esmir Pilav, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, naučna oblast Primijenjena matematika, uže naučne oblasti Diferentne jednadžbe i Diskretni dinamički sistemi, mentor,
  • Dr. Senada Kalabušić, redovna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, naučna oblast Primijenjena matematika, uže naučne oblasti Diferentne jednadžbe i Diskretni dinamički sistemi, mentorica,
  • Dr. Mirela Garić-Demirović, vanredna profesorica na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Tuzli, doktor prirodnih nauka iz područja matematike, uža naučna oblast Primijenjena matematika i računarstvo, član,
  • Dr. Midhat Mehuljić, docent na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, naučna oblast Matematika, uže naučne oblasti Diferentne jednadžbe i Diskretni dinamički sistemi, član,
  • Dr. Vahidin Hadžiabdić, vanredni profesor na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, naučna oblast Matematika, uže naučne oblasti Diferentne jednadžbe i Diskretni dinamički sistemi, rezervni član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 19.05.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 09-12 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.