Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije i ocjene korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije mr. Safeta Hamedovića

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTETA 
UNIVERZITETA U SARAJEVU 

OBJAVLJUJE

KORIGOVANA RADNA VERZIJA PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE pod naslovom: „Procjena nosača uniformne raspodjele kontaminirane aditivnom greškom“ kandidata mr. Safeta Hamedovića, višeg asistenta na Metalurško-tehnološkom fakultetu Univerziteta u Zenici i studenta III ciklusa – doktorskog studija matematičkih nauka u jugoistočnoj Evropi Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, I OCJENA  KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE, koju je sačinila Komisija u sastavu: 

  • Dr. Muharem Avdispahić, redovni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast Analiza i Teorija brojeva, predsjednik Komisije,
  • Dr. Mirta Benšić, redovni profesor na Odjelu za matematiku Sveučilišta u Osjeku, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Statistika i Multivarijantna analiza, mentorica i član
  • Dr. Lejla Smajlović, redovna profesorica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uže naučne oblasti Analiza i Teorija brojeva, član,
  • Dr. Fikret Čunjalo, vanredni profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, doktor matematičkih nauka, uža naučna oblast Vjerovatnoća i statistika, rezervni član,

STAVLJAJU SE JAVNOSTI NA UVID

Projekt doktorske disertacije i izvještaj o ocjeni disertacije ostaju na uvidu javnosti 30 dana od dana objave 10.03.2020. godine, a mogu se pogledati radnim danima od 10-14 sati na Prirodno-matematičkom fakultetu, ulica Zmaja od Bosne 33/III.