Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidatkinje Lejle Vesković, MA

Filozofski fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET                         

                                                                                                                                 

           

O B A V J E Š T E N J E

 

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj: 0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine, Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju projekta doktorske disertacije kandidatkinje:

 

 

Lejla Vesković, MA

 

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: Subverzija političke moći na prostoru bivše Jugoslavije 1970-1990: književnost i pop kultura

 

           

            KOMISIJA ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE:

 

            Predsjednik: Dr. Edin Pobrić, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,  

             

Članovi:                     

  1. Dr. Senadin Musabegović, vanredni profesorUniverziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet,  
  2. Dr. Nenad Veličković, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Filozofski fakultet.

 

 

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJAKOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE PROJEKTA DOKTORSKE DISERTACIJE KANDIDATKINJE: Univerzitet u Sarajevu - Filozofski fakultet od 06. 07. do 22. 07. 2022. godine i od 29. 08. do 10. 09. 2022. godine (U skladu sa Akademskim kalendarom Univerziteta u Sarajevu za studijsku 2021/2022. godinu godišnji odmor je u periodu od 25. 07. do 26. 08. 2022. godine).