Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidata Omera Osmanovića, MA

FASTO

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija Univerziteta u Sarajevu, broj:0101-38-276/11 od 29.12.2010. godine
Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu doktorske disertacije i korigovane radne verzije, kandidata:

Omer Osmanović, MA

Naziv doktorske disertacije: „Modeliranje sistema za utvrđivanje potencijala ljudskih resursa javne uprave iz oblasti sporta i sistema javnog finansiranja kao faktora razvoja sporta u Bosni i Hercegovini“

Komisija za ocjenu doktorske disertacije:

Predsjednik: Dr. Munir Talović, redovni profesor Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu,

Članovi: 

  1. Dr. Almir Mašala, redovni profesor (mentor) Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu
  2. Dr. Nusret Smajlović, profesor emeritus, Univerzitet u Sarajevu

MJESTO I VRIJEME ZA PREGLED IZVJEŠTAJA KOMISIJE ZA OCJENU DOKTORSKE DISERTACIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE: Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, studentska služba, od 29.08.2019. do 29.09.2019. godine u periodu od 09,00 do 16,00 sati.