Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti Izvještaja Komisije i korigovane radne verzije doktorske disertacije kandidatkinje Amine Tucak-Smajić, mr. ph.

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Sarajevu

UNIVERZITET  U  SARAJEVU – FARMACEUTSKI FAKULTET

 

                                                                                                             O B A V J E Š T E NJ E

O STAVLJANJU NA UVID JAVNOSTI IZVJEŠTAJA

KOMISIJE I KORIGOVANE RADNE VERZIJE DOKTORSKE

DISERTACIJE KANDIDATKINJE AMINE TUCAK-SMAJIĆ, MR.PH.

 

U skladu sa članom 42. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (01-1101-79/18 od 19.12.2018. godine), Univerzitet u Sarajevu – Farmaceutski fakultet stavlja na uvid javnosti Izvještaj Komisije za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije i korigovanu radnu verziju doktorske disertacije kandidatkinje:

Amine Tucak-Smajić, mr.ph.,

više asistentice Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta

pod naslovom:

„Razvoj i karakterizacija katjonskih nanostrukturiranih lipidnih nosača za miRNK (naslov rada na engleskom jeziku:„Development and characterization of cationic nanostructured lipid carriers for miRNA“)

Komisija za ocjenu i odbranu projekta, radne verzije i doktorske disertacije obrazovana jeOdlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-16-96/22 od 27.10.2022. godine, u sljedećem sastavu: 

 

  1. Prof. dr. Marija Glavaš-Dodov, redovna profesorica Farmaceutskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“, Skoplje, Sjeverna Makedonija (Predsjednica Komisije)
  2. Prof. dr. Edina Vranić, redovna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Mentorica, članica Komisije)
  3. Prof. dr. Andreas Zimmer, redovni profesor Univerziteta u Gracu, Austrija (Mentor, član Komisije)
  4. Prof. dr. Ognjenka Rahić, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Članica Komisije)
  5. Prof. dr. Alisa Elezović, vanredna profesorica Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (Članica Komisije)

Korigovana radna verzija doktorske disertacije i Izvještaj Komisije o ocjeni doktorske disertacije bit će dostupni na uvid javnosti 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja, a mogu se pregledati u Sekreterijatu Univerziteta u Sarajevu – Farmaceutskog fakulteta (prizemlje),  kancelarija br.8., ulica Zmaja od Bosne 8, svakim radnim danom u periodu od 08:00 do 16:00  sati.

Eventualne primjedbe i sugestije se dostavljaju Komisiji, na Protokol fakulteta lično ili poštom preporučeno, na adresu Zmaja od Bosne 8, najkasnije 30 dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.