Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja komisije i korigovane radne verzije projekta doktorske disertacije kandidata Ante Perčina, MA

Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU

FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE

O B J A V LJ U J E

Da se izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije kandidata Ante Perčina, MAna temu: ”SIGURNOSNI UČINCI, DOSEZI I OGRANIČENJA SINERGIJSKOG ASPEKTA PRIVATNE I JAVNE SIGURNOSTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE  I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU” stavlja na uvid javnosti

KANDIDATKINJA: Ante Perčin, MA

NAZIV DOKTORSKE DISERTACIJE: ”SIGURNOSNI UČINCI, DOSEZI I OGRANIČENJA SINERGIJSKOG ASPEKTA PRIVATNE I JAVNE SIGURNOSTI U ZEMLJAMA EVROPSKE UNIJE  I ZEMLJAMA U OKRUŽENJU”

KOMISIJA:

  1. Dr. Goran Kovačević, doktor kriminalističkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije”, predsjednik;
  2. Dr. Jasmin Ahić, doktor političkih nauka, redovni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član/mentor;
  3. Dr. Edita Hasković, doktor sigurnosnih nauka, vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu - Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije na naučnoj oblasti „Sigurnosne studije ”, član;

OCJENA PROJEKTA DISERTACIJE: Pozitivna.

Radna verzija projekta doktorske disertacije može se pogledati svakim radnim danom od 10:00 do 14:00 sati na Univerzitetu u Sarajevu - Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, ulica Zmaja od Bosne 8, 71000 Sarajevo, Služba za nastavu i rad sa studentima.

Izvještaj komisije i korigovana radna verzija projekta doktorske disertacije ostaje na uvid javnosti 30 dana od dana objave.