Obavještenje o stavljanju na uvid javnosti izvještaja i radnih verzija doktorskih disertacija: dr. Selme Hodžić-Redžić, mr. sci. dr. Suade Hasanović-Vučković i dr. Emine Dervišević

Medicinski fakultet

OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 44. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu (broj:0101-38-276/11 od 29. 12. 2010. godine), Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu stavlja na uvid javnosti izvještaje Komisija o ocjeni doktorske disertacije i korigovane radne verzije doktorskih disertacija kandidata:

1. Dr. Selma Hodžić - Redžić, zaposlena u Kantonalnoj bolnici „Dr. Irfan Ljubijankić“ Bihać
Naslov doktorske disertacije„Uloga preoperativne razine serumskih Interleukina 6, Interleukina 8 i Faktora tumorske nekroze-alfa i konvencionalnih parametara upale u otkrivanju metastatskih oblika papilarnog karcinoma štitnjače“
Komisija u sastavu:
Prof. dr. Semir Bešlija – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
Prof. dr. Drago Prgomet –  redovni profesor Sveučilišta u Zagrebu za naučnu oblast Otorinolaringologija i kirurgija glave i vrata, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu – mentor – član
Prof. dr. Amela Begić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiologija i nuklearna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član
Doc. dr. Timur Cerić -  docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Interna medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član

2. Mr. sci. dr. Suada Hasanović - Vučković, zaposlena na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu na Klinici za radiologiju
Naslov doktorske disertacije: „Korelacija stepena degenerativnih promjena lumbalne kičme na magnetnoj rezonanci i lumboishialgičnih tegoba mjerenih ODI indeksom i VAS skalom“
Komisijau sastavu:
Prof. dr. Enra Suljić - redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Neurologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu  – predsjednik
Prof. dr. Sandra Vegar – Zubović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Radiologija i nuklearna medicina - Radiologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor, član
Prof. dr. Ksenija Miladinović – vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Fizijatrija i rehabilitacija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu -  član
Prof. dr Adnana Talić – Tanović – redovni professor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Hirurgija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - zamjenski član     

3. Dr. Emina Dervišević, zaposlena na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao viši asistent na Katedri za sudsku medicinu 
Naslov doktorske disertacije: „Sudsko-medicinski značaj proteina toplinskog udara 70 i troponina I kod terminalnog hipertermičkog oštećenja miokarda štakora“
Komisija u sastavu:
Prof. dr. Nermin Sarajlić –  redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Sudska medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - predsjednik
Prof. dr. Sabaheta Hasić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Medicinska biohemija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – mentor - član
Prof. dr. Svjetlana Radović – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član 
Prof. dr. Mirsad Dorić – redovni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Patologija, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu - član 
Prof. dr. Muhamed Katica -  vanredni profesor Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Patološka fiziologija domaćih životinja, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu – član
Doc. dr. Adis Salihbegović - docent Univerziteta u Sarajevu za naučnu oblast Sudska medicina, Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu – zamjenski član

Mjesto i vrijeme za pregled izvještaja i korigovanih radnih verzija doktorskih disertacija: Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, od 02. 03. do 01. 04. 2021. godine, svakim radnim danom od 8 do 15:30 u Sekretarijatu Fakulteta.