Obavještenje o prezentaciji radne verzije projekta doktorske disertacije Elme Šehović, MA

Prirodno-matematički fakultet

VIJEĆE III CIKLUSA – DOKTORSKOG STUDIJA HEMIJSKIH NAUKA
ODSJEK ZA HEMIJU 
PRIRODNO-MATEMATIČKOG FAKULTET 
UNIVERZITET U SARAJEVU 

OBAVJEŠTENJE

Elma Šehović, MA, studentica III ciklusa hemije na Odsjeku za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Sarajevo, održat će prezentaciju radne verzije projekta doktorske disertacije (doktorski seminar IV),  pod naslovom:

”Studij sorpcije jona teških metala iz vodenih rastovra na kori limuna-batch metoda”

dana 11. januara 2021. godine (ponedjeljak) u predavaoni 123/I Odsjeka za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, ulica Zmaja od Bosne 35, sa početkom u 13:00 sati.