Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije mr. dr. Alme Mušanović

Stomatološki fakultet sa klinikama

UNIVERZITET U SARAJEVU -

STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA

 

OBAVJEŠTENJE

 

Mr. dr. ALMA MUŠANOVIĆ, student III ciklusa – doktorskog studija, prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: „Uticaj mediotruzijskih kontakata na nastanak znakova i simptoma TMD kod ortodontskih pacijenata“, dana 03. 12. 2021. godine u 12:00 sati na Stomatološkom fakultetu sa klinikama Univerziteta u Sarajevu, pred Komisijom imenovanom Odlukom Senata Univerziteta u Sarajevu broj:01-17-98/21 od 27.10.2021. godine.