Obavještenje o prezentaciji radne verzije doktorske disertacije kandidata Suada Hasanovića

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU 
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO
S a r a j e v o 
Skenderija 72
 
O B A V J E Š T E N J E
 
Student trećeg ciklusa studija - doktorskog studija, Suad Hasanović,  prezentirat će radnu verziju doktorske disertacije, pod naslovom: "Metodološko-metodički aspekti istraživanja kvaliteta rada osnovnih škola u Bosni i Hercegovini"
 
Prezentacija će se održati 19. marta 2020. godine (četvrtak) sa početkom u 15,00 sati, u prostorijama Pedagoškog fakulteta Sarajevo (Sala 3 – I sprat).