Obavještenje o odbrani doktorske disertacije mr. Lejle Huskić

Centar za interdisciplinarne studije

UNIVERZITET U SARAJEVU
CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE

O B A V J E Š T E NJ E

Mr. Lejla Huskić student III ciklusa studija – doktorskog studija u Centru za interdisciplinarne studije, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom 

„Rodna dimenzija štednje kao značajnog elementa ekonomskog osnaživanja žena u funkciji ekonomskog razvoja Bosne i Hercegovine“

dana 18. 09. 2020. godine u Velikoj sali 1 Centra za interdisciplinarne studije, Zmaja od Bosne br. 8, sa početkom u 11:00 sati.

CENTAR ZA INTERDISCIPLINARNE STUDIJE