Obavještenje o odbrani doktorske disertacije kandidata: Darko Soldat, MA

Pravni fakultet

Sarajevo, 22.10.2021. godine

 

O B A V J E Š T E NJ E

 

Darko Soldat, MA studentIII ciklusa – doktorskog studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, branit će doktorsku disertaciju pod naslovom

„Međunarodno privatnopravni aspekti međunarodne otmice djeteta“

dana 12.11.2021. godine u sali za sjednice(II kat, soba broj 204) Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Obala Kulina bana 7, sa početkom u 13:00 sati.

 

DEKANAT PRAVNOG FAKULTETA