Obavještenje o javnoj odbrani doktorske disertacije mr. Belme Memić

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA SAOBRAĆAJ I KOMUNIKACIJE

O B A V J E Š T E N J E

Mr. Belma Memić, dipl.ing. saobraćaja i komunikacija, student III ciklusa studija na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, pristupit će javnoj odbrani doktorske disertacije pod naslovom: „Prijedlog hijerarhijskog sistemskog okvira za zeleni IoT“. Odbrana će se održati u četvrtak, 03.12.2020. godine u Plavom amfiteatru Fakulteta za saobraćaj i komunikacije sa početkom u 11:30 sati,  uz poštivanje epidemioloških mjera.

Sekretar Vijeća doktorskog studija
Doc. dr. Ahmed Ahmić