Mladi naučnici/istraživači Farmaceutskog fakulteta UNSA nosioci projekta "Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19"

Mladi naučnici/istraživači Farmaceutskog fakulteta UNSA nosioci projekta "Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19"

Dodatna saznanja vezana za ranu dijagnostiku i procjenu težine kliničke slike COVID-19 pacijenata će biti kreirana na Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu zahvaljujući sredstvima Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, obezbjeđenim kroz program Sufinansiranja naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih i istraživačkorazvojnih projekata čiji su nosioci mladi naučnici/istraživači, kroz projekat naziva "Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19", a pod vođstvom prof. dr Tamera Bege.

Rezultati istraživanja će dati i odgovore na pitanja o značaju i povezanosti genetičkih mutacija i njihovu povezanost s težinom kliničke slike COVID-19 pacijenata, ali i važan odgovor o stabilnosti antitijela i imunog odgovora pacijenata u različitim vremenskim okvirima.

U okviru projekta je nabavljen automatski imunohemijski analizator kao jedan od ključnih dijelova opreme za realizaciju projekta te je dana 01. 12. 2021. godine na Univerzitetu u Sarajevu - Farmaceutskom fakultetu održana edukacija za članove projektnog tima o korištenju aparata.

Edukaciji su prisustvovali uposlenici Katedre za farmaceutsku biohemiju i laboratorijsku dijagnostiku Univerziteta u Sarajevu - Farmaceutskog fakulteta, studenti doktoranti, kao i studenti integrisanog studija farmacije, koji će upravo preko navedenog projekta i uz korištenje visoko sofisticirane opreme u sklopu Laboratorija za biohemiju, imunohemiju i molekularnu dijagnostiku realizirati svoje doktorske disertacije i brojne završne radove, ali i imati priliku da unaprijede svoje znanje i vještine laboratorijskog rada.

Mladi naučnici/istraživači Farmaceutskog fakulteta UNSA nosioci projekta "Analiza potencijalnih biomarkera u ranoj dijagnostici, praćenju statusa i ishoda pacijenata oboljelih od COVID-19"