115 nagrada za naučni/umjetnički rad akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu

UNSA

Sa ponosom i zadovoljstvom Univerzitet u Sarajevu objavljuje da će u skladu Pravilnikom o nagrađivanju akademskog i naučnoistraživačkog osoblja Univerziteta u Sarajevu na osnovu rezultata naučnog/umjetničkog rada (Pravilnik o nagrađivanju) za 2020. godinu biti nagrađeno 118 članova akademskog i naučno-istraživačkog osoblja 18 organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu.  

Univerzitet u Sarajevu već četvrtu godinu u kontinuitetu implementira Pravilnik o nagrađivanju i provodi proceduru bodovanja radova i monografija/knjiga/poglavlja u knjigama, te dodjeljuje novčane nagrade za akademsko i naučnoistraživačko osoblje na osnovu rezultata naučnog i umjetničkog rada.

U skladu sa odredbama Pravilnika, Služba za naučnoistraživački rad Univerziteta u Sarajevu svake godine obrađuje podatke o autorima naučnih radova objavljenih u prethodnoj godini u časopisima indeksiranim u naučnoj bazi Web of Science (Core Collection). Radi se o visoko rangiranim časopisima u kojima je u 2020. godini zabilježeno 670 radova i 468 autora sa afilijacijom Univerziteta u Sarajevu. Dodatno, u bodovanje je ove godine uvršteno 27 monografija/knjiga/poglavlja u knjigama 31 autora, objavljenih od priznatih svjetskih izdavača kao što su Elsevier Academic PressRoutledgeSpringer i dr. u skladu sa usvojenom metodologijom Savjeta za nauku i umjetnost Univerziteta u Sarajevu. 

Nagrađeni autori dolaze sa organizacionih jedinica članica svih vijeća grupacija nauka/umjetnosti Univerziteta u Sarajevu – prirodnih i biotehničkih nauka, tehničkih nauka, medicinskih nauka, društvenih nauka, humanističkih nauka, te umjetnosti.

Za umjetnički rad, te rad u disciplinama od posebnog nacionalnog značaja (historija, književnost, jezik) bit će dodijeljene 4 nagrade za ukupno 7 kandidata, i to dvije nagrade za višegodišnji doprinos, te dvije nagrade za doprinos umjetnosti, tj. disciplinama od posebnog nacionalnog značaja u 2020. godini.  

U prvoj godini primjene Pravilnika, uslove za nagrađivanje ispunilo je 26 kandidata dok je tri godine kasnije ovaj broj uvećan za skoro pet puta, što indicira značajno povećanje naučne produkcije Univerziteta u Sarajevu, te evidentno ukazuje na stimulativni uticaj vrednovanja naučnog/umjetničkog rada kroz primjenu Pravilnika o nagrađivanju.

Svečana dodjela nagrada planirana je za januar 2022. godine, a do tada upućujemo najiskrenije čestitke svim nagrađenima autoricama i autorima, uz želje za još uspješniju i produktivniju 2022. godinu.