Medicinski fakultet

Poništenje dijela konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja i raspisivanje ponovnog konkursa za izbor u akademsko zvanje - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17, 35/20 i 40/20), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Medicinskog fakulteta u Sarajevu br:01-4-1576/21 od 12.03.2021. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-3-65/21 od 31.03.2021. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET
OBJAVLJUJE

PONIŠTENJE DIJELA KONKURSA ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

Poništava se dio konkursa za izbor u naučno-nastavna zvanja koji je objavljen 03.07.2020. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“ i na web stranici Medicinskog fakulteta i Univerziteta u Sarajevu, za izbor u sljedeće zvanje:

  • Izbor nastavnika u akademsko zvanje redovni profesor, 3 izvršioca, sa dijelom radnog vremena najviše do 50% za oblast Hirurgija (tačka 2. Konkursa).


RASPISUJE SE PONOVNI KONKURS ZA IZBOR U AKADEMSKO ZVANJE:

  • Oblast: Hirurgija – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 3 izvršioca sa dijelom radnog vremena do 50%