Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Obavijest o poništenju konkursa - Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 01-450/20 od 05.02.2020. godine, Faklultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, ul. Patriotske lige 41, Sarajevo, objavljuje sljedeću:

OBAVIJEST O PONIŠTENJU KONKURSA 

Poništava se konkurs za izbor saradnika u zvanje višeg asistenta za nastavne predmete Anatomija čovjeka, Fiziologija sporta i Sportska medicina, raspisanog na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta broj: 01-68/20 od 07.01.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-1-27/20 od 29.01.2020. godine, a koji je objavljen u dnevnom listu „Dnevni avaz“ i na web stranici Fakulteta i Univerzitea u Sarajevu, dana 31.01.2020. godine.