Katolički bogoslovni fakultet

Natječaj za izbor akademskog osoblja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Katolički bogoslovni fakultet

Na temelju članka 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17),
članka 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018.), članka 23. i 92. Statuta
Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (ur. broj: 1-57/2016), Odluke Fakultetskog vijeća ur.
broj: 1-495/2019 od 1. srpnja 2019. i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-24-117/19 od 17. 7. 2019.,
Dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta raspisuje


N A T J E Č A J
za izbor akademskog osoblja na
Katoličkom bogoslovnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu