Univerzitet u Sarajevu

Konkursi za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i stručnog studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2018/2019. godini

U skladu sa članom 79. i 80. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 33/17), Univerzitet u Sarajevu objavljuje konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija i prvu godinu integriranog studija, drugog ciklusa studija i stručnog studija za studijsku 2018/2019. godinu.

Konkurs se objavljuje na web stranici Unoiverzitata u Sarajevu, oglasnoj ploči Univerziteta u Sarajevu, te na web stranicama i oglasnim pločama organizacionih jedinica (fakulteta i akademija) Univerziteta u Sarajevu