Pedagoški fakultet

Konkurs za upis VII generacije studenata u treći ciklus studija - Pedagoški fakultet

Pedagoški fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU
PEDAGOŠKI FAKULTET SARAJEVO

Na osnovu člana 83. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ 33/17),  člana 21. Pravila studiranja za treći (III) ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta o saglasnosti na Nastavni plan i program trećeg ciklusa interdiciplinarnog doktorskog studija Savremeni tokovi predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja na Pedagoškom fakultetu Sarajevo broj: 01-5051/17 od 19. 07. 2017,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj: 01-32-135/19 od 30.10.2019.godine, Saglasnosti  Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo za raspisivanje konkursa  broj: 11/05-38-39994-1/19 od 13.11.2019.godine,  Pedagoški fakultet Sarajevo, objavljuje

K O N K U R S
Za upis VII generacije studenata u TREĆI CIKLUS STUDIJA

INTERDISCIPLINARNI DOKTORSKI STUDIJ
SAVREMENI TOKOVI PREDŠKOLSKOG I OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
na Pedagoškom fakultetu Sarajevo u studijskoj 2019/2020.godini