Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Konkurs za upis studenata na III (treći) ciklus studija - doktorski studij na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja u akademskoj 2021/2022. godini

Fakultet sporta i tjelesnog odgoja

Na osnovu člana 79.  i 83.  Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/17, 35/20 i 40/20), člana 135. Statuta Univerziteta u Sarajevu, člana 21. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu broj: 01-1101-79-1/18 od 19.12.2018. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na nastavni plan i program III (trećeg) ciklusa studija za oblast Kineziologija na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu broj: 01-38-3159/13 od 06.11.2013. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na izmjene i dopune plana i programa III ciklusa studija „Kineziologija“ na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja broj: 01-8176/17 od 29.11.2017. godine, Odluke Vijeća broj: 01-3190/21 od 14.09.2021. godine za utvrđivanje prijedloga za raspisivanje javnog konkursa za upis studenata u prvu godinu trećeg ciklusa studija u akademskoj 2021/2022 godini,  Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti za raspisivanje javnog konkursa broj:01-14-91/2 od  29.09.2021. godine i predhodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo, broj: 0101-11130/21 od  05.11.2021.  godine, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu, objavljuje:

 

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA III (TREĆI) CIKLUS STUDIJA -

DOKTORSKI STUDIJ NA FAKULTETU SPORTA I TJELESNOG ODGOJA

U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

 

 

I

 

Treći ciklus studija - doktorski studij traje tri studijske godine (šest semestara), obim studijskog programa ovog studija vrednuje se sa 180 ECTS studijskih bodova, a njegovim završetkom stiče se akademski stepen DOKTOR NAUKA IZ OBLASTI KINEZIOLOGIJE. 

 

Maksimalni broj studenata u akademskoj 2021/2022. godini je 30.