Prirodno-matematički fakultet

KONKURS za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini

Prirodno-matematički fakultet

UNIVERZITET U SARAJEVU                                          
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju  („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), člana 23. Pravila studiranja za treći ciklus na Univerzitetu u Sarajevu, Odluke Vijeća doktorskog studija Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj V.D.S. 01/06- 1205/6-2017 od 10.07.2017. godine, Odluke Vijeća Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 01/06-1205/7-2017 od 19.07.2017. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti za raspisivanje Konkursa, broj: 01/6072/17 od 27.09.2017. godine i Odluke Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, broj: 11/05-38-32830-2/17 od 13.11.2017. godine, Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

K O N K U R S

za upis kandidata na III ciklus studija - doktorski studij na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu u akademskoj 2017/2018. godini, za:

  • Doktorski studij bioloških nauka, 
  • Doktorski studij geografskih nauka,  
  • Doktorski studij hemijskih nauka,
  • Doktorski studij matematičkih nauka u Jugoistočnoj Evropi  i 
  • Doktorski studij prirodnih i matematičkih nauka u obrazovanju.