Građevinski fakultet

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1- 1548-2/20 od 01.10.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-23-72/20 od 28.10.2020. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor/napredovanje u naučnonastavno zvanje redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom