Građevinski fakultet

Konkurs za izbor/napredovanje u naučnonastavna zvanja

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta u Sarajevu, broj: 02-1-940-1/17 od 18. 07. 2017. godine i Saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5977/17 od 27. 09. 2017. godine


UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavna zvanja: 

  1. docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 
  2. docent, vanredni profesor, redovni profesor za naučnu oblast „Konstrukcije“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;
  3. asistent za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom;  

Uvjeti za izbor:
Pored minimalnih uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje utvrđenih članom 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 33/17.) i člana 156 Statuta Univerziteta u Sarajevu, kandidati trebaju da isunjavaju i sljedeće uvjete:
Pod 1.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje 
Pod 2.: diplomirani inžinjer građevinarstva, odnosno magistar građevinarstva konstruktorskog usmjerenja sa 300 ECTS bodova i naučni stepen doktora nauka iz oblasti za koju se prijavljuje,
Pod 3.: diplomirani inžinjer geodezije, odnosno magistar geodezije sa 300 ECTS bodova i najnižom prosječnom ocjenom studija iz oblasti za koju se prijavljuju 8 ili 3,5.

Uz prijavu kandidati obavezno dostavljaju: biografiju (CV), uvjerenje o državljanstvu, diplome o stečenom obrazovanju, objavljene naučne i stručne radove iz oblasti za koju se vrši izbor (od posljednjeg izbora), kao i druge dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuju.
Kandidat je obavezan navesti naučnonastavno zvanje za koje se prijavljuje.

Kandidati koji su diplomu stekli u drugoj državi dostavljaju i rješenje o nostrifikaciji (priznavanju) diplome. Tražena dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji. 

Ugovor o radu zaključuje se sa kandidatom izabranim u naučnonastavno zvanje za izborni period utvrđen Zakonom.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.    
Prijave dostaviti na adresu: Građevinski fakultet u Sarajevu, ul. Patriotske lige br. 30. 71000 Sarajevo, sa naznakom „Prijava na konkurs za izbor u akademsko zvanje„.