Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br:01-986-15/18 od 26.09. 2018. godine i Odluke Nastavno-naučnog vijeća Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu br:01-4-8046/19 od 22.11.2019. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA

NASTAVNIK ZA NAUČNU OBLAST ILI PREDMET

  1. Oblast: Neurologija  – nastavnik u akademsko zvanje redovni profesor, 1 izvršilac sa dijelom radnog vremena do 50%