Medicinski fakultet

Konkurs za izbor u naučno-nastavna zvanja - Medicinski fakultet

Medicinski fakultet

Na osnovu člana 103. i 135. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo broj 33/17), te članova 190 do 206. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu br: 01-986-15/18 od 26. 09. 2018. godine:

UNIVERZITET U SARAJEVU
MEDICINSKI FAKULTET

RASPISUJE
KONKURS ZA IZBOR U NAUČNO-NASTAVNA ZVANJA