Pravni fakultet

Konkurs za izbor u akademska zvanja - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17,35/20, 40/20), člana 201. Statuta Univerziteta u Sarajevu, br. 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-23-81/20 od 28.10.2020. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje 

K O N K U R S
za izbor u akademska zvanja

  1. Naučna oblast: Međunarodno pravo, 1 nastavnik, u zvanje redovnog profesora, puno radno vrijeme.
  2. Naučna oblast: Ustavno pravo, 1 nastavnik, u zvanje vanrednog profesora, puno radno vrijeme.