Šumarski fakultet

Konkurs za izbor u akademska zvanja

Šumarski fakultet

Vijeće Šumarskog fakulteta u Sarajevu, na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17), a na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-5982/17 od 27. 09. 2017., raspisuje

KONKURS
za izbor u akademska zvanja

Nastavnik (u sva zvanja) za naučnu oblast „Projektovanje i građenje u šumarstvu i hortikulturi“ ...................................................... 1 izvršilac

UVJETI: Kandidati treba da ispunjavaju uvjete iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17).
Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi kako slijedi:

a)    Docent: diplomu o naučnom stepenu doktora nauka u datoj oblasti, najmanje tri naučna rada objavljena u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, pokazane nastavničke sposobnosti; 

b)    Vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje jednog kandidata za stepen drugog ciklusa studija odnosno integrisanog ciklusa studija;

c)    Redovni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Prijave kandidata za određeno zvanje treba da sadrže najmanje dokumentaciju kojom se ispunjavaju uvjeti za izbor u zvanje na koje su konkurisali, u skladu sa članom 164. Statuta Univerziteta u Sarajevu.
Dokumenti se dostavljaju u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
Nepotupne i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave se podnose na adresu: 
Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Zagrebačka 20, 71000 Sarajevo.