Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Konkurs za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Cestovni saobraćaj | Univerzitet u Sarajevu - Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Fakultet za saobraćaj i komunikacije

Univerzitet u Sarajevu

Fakultet za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu, na osnovu Odluke Senata Univerziteta broj: 01-1-42/22 od 26.01.2022. godine a u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-04-20333-16/22 od 19.05.2022. godine, raspisuje

K O N K U R S

za izbor saradnika u zvanju asistenta za oblast Cestovni saobraćaj - 1 izvršilac sa punim radnim vremenom, novo zaposlenje