Šumarski fakultet

Konkurs za izbor na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Šumarski fakultet

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju (,,Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17 ), člana  201. i 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28. 11. 2018. godine), Odluke Vijeća Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 01/6-3188/19 od dana 09.09.2019.godine i na osnovu saglasnosti Senata Univerziteta broj:01-28-51/19 od dana 25.09.2019.godine u Sarajevu raspisuje se:

K O N K U R S
za izbor na
Šumarskom fakultetu
Univerziteta u Sarajevu