Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu

Filozofski fakultet

       Na osnovu Odluke Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/171 od 13. 4. 2021. godine, Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o saglasnosti na raspisivanje konkursa, broj: 01-5-48/21 od 28. 4. 2021. godine i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o davanju saglasnosti za popunjavanje radnih mjesta na Univerzitetu u Sarajevu, broj: 02-04-41477-15/21 od 18. 11. 2021. godine,

 

UNIVERZITET U SARAJEVU - FILOZOFSKI FAKULTET

OBJAVLJUJE

K O N K U R S

za izbor

 

  1. DOCENTza PODRUČJE (OBLAST): DRUŠTVENE NAUKE, POLJE:ETNOLOGIJA, GRANA: OPĆA ETNOLOGIJA (predmeti: Uvod u etnologiju, Uvod u etnokoreologiju, Uvod u mitologiju, Uvod u folkloristiku, Uvod u etnomuzikologiju, Očuvanje kulturnog naslijeđa, Etnologija iturizam/IP Etnologija i turizam, Etnološka muzeologija, IP: Tradicijska medicina), OPĆA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmet: Uvod u etnografije izvanevropskih kultura), NACIONALNA ETNOLOGIJA/ANTROPOLOGIJA (predmeti: Etnologija u BiH do 1945. godine, Etnologija u BiH od 1945. godine do danas, Antropologija usmene književnosti, Etnologija savremenog bosanskohercegovačkog društva), na Odsjeku za sociologiju

                                                                                                                                          1 izvršilac, puno radno vrijeme