Filozofski fakultet

Konkurs za izbor - Filozofski fakultet

Filozofski fakultet

Na osnovu odlukâ Vijeća Fakulteta, broj: 02-01/15, 02-01/29, 02-01/30, 02-01/33, 02-01/34, 02-01/36, 02-01/37 od 27. 1. 2020. godine i  03-02/50 od 31. 1. 2020. godine i  saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu, broj: 01-3-52/20 od 26. 2. 2020. godine 

UNIVERZITET U SARAJEVU
FILOZOFSKI FAKULTET 
OBJAVLJUJE 
K O N K U R S 
za izbor