Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu,prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-670-5/21 od 12.10.2021. godine i 02-16-717-5/21 od 12.10.2021. godine, odluka Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja br.: 01-17-78/21 od 27.10.2021. godine i 01-17-77/21 od 27.10.2021. godine i Odluke dekana Fakulteta o raspisivanju javnog konkursa broj: 02-16-879-2/21 od 15.11.2021. godine, raspisuje se

K O N K U R S

za izbor akademskog osoblja

Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine - nastavnik u zvanju redovni profesor, 2 izvršioca -  puno radno vrijeme