Veterinarski fakultet

Konkurs za izbor akademskog osoblja - Veterinarski fakultet

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o visokom obrazovanju (“Službene novine Kantona Sarajevo“, br.: 33/17 i 35/20), odredaba Statuta Univerziteta u Sarajevu, prijedloga odluka Vijeća Fakulteta br.: 02-16-650-5/20 od 09.10.2020. godine, 02-16-623-7/20 od 09.10.2020. godine, 02-16-674-5/20 od 09.10.2020. godine i 02-16-673-5/20 od 09.10.2020. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu o davanju saglasnosti na raspisivanje konkursa za izbor akademskog osoblja broj: 01-23-82/20 od 28.10.2020. godine, raspisuje se 

K O N K U R S 
za izbor akademskog osoblja

  1. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - nastavnik u zvanju vanredni profesor, 1 izvršilac -  puno radno vrijeme
  2. Oblast Temeljne nauke veterinarske medicine - saradnik u zvanju viši asistent - 2 izvršioca, puno radno vrijeme
  3. Oblast Kliničke nauke veterinarske medicine - saradnik u zvanju viši asistent - 1 izvršilac, puno radno vrijeme