Fakultet političkih nauka u Sarajevu

Konkurs za izbor akademskog osoblja-saradnika - Fakultet političkih nauka

Fakultet političkih nauka

UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET POLITIČKIH NAUKA
S A R A J E V O

                
Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo" broj 33/17), člana 162. Statuta Univerziteta Sarajevo, Odluke Vijeća Fakulteta političkih nauka Sarajevo broj:   02-1-  924 -1/18 od 19.11.2018. godine i saglasnosti Senata Univerziteta Sarajevo br. 01-1093-75/18 od  28.11.2018. godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja-saradnika