Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije

Konkurs za izbor akademskog osoblja na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnpsne studije

1

UNIVERZITET U SARAJEVU                         
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU
I SIGURNOSNE STUDIJE

Na osnovu člana 103. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 202. Statuta Univerziteta u Sarajevu, Odluke Vijeća Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije u Sarajevu broj: 03-02-5517/20. od 10. 11. 2020.  godine i saglasnosti Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-25-55/20 od 26.11. 2020.  godine,  raspisuje se

K O N K U R S
za izbor akademskog osoblja


za izbor nastavnika u zvanje REDOVNI PROFESOR, u skladu sa odredbama člana 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl. novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i člana 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu,  i to:

1.    Nastavni predmeti:

- “Viktimologija”    , “Viktimologija 1”, “Viktimologija 2”, “Viktimologija 3” i “Restorativna pravda”    
1 izvršilac  (puno radno vrijeme)    

Pored opštih uvjeta propisanih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i uvjete za izbor u zvanje redovni profesor, utvrđene u članu 96. stav (1) tačka f) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20) i članu 194. stav (1) tačka f) Statuta Univerziteta u Sarajevu:
-    Proveden najmanje jedan izborni period u zvanju vanrednog profesora, najmanje osam naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, najmanje dvije objavljene knjige, originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, te uspješno mentorstvo najmanje po jednog kandidata za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u zvanje redovni profesor, kandidati prilažu:
•    biografiju (CV) i spisak objavljenih naučnih radova, projekata, patenata ili originalnih metoda iz oblasti za koju se vrši izbor;
•    listu objavljenih knjiga, udžbenika i naučnih radova, kao i same knjige i radove;
•    ovjerenu kopiju diplome i drugu dokumentaciju o stečenom obrazovanju;
•    kandidati koji su u inostranstvu stekli diplomu, prilažu nostrificiranu diplomu ili rješenje;
•    potvrdu o provedenom  najmanje  jednom izbornom periodu u zvanju vanrednog profesora, odnosno potvrdu da su proveli u nastavi najmanje tri  godine nakon posljednjeg izbora, ukoliko su ispunili uvjete za izbor u više zvanje prije isteka roka na  koji su birani;
•    dokaz o originalnom stručnom uspjehu kao što je projekt, patent ili originalni metod;
•    dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu za stepen drugog odnosno integrisanog ciklusa studija i trećeg ciklusa studija
•    dokaz o supstituciji objavljene knjige i/ili mentorstva, u skladu sa članom 115. stav (2) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20)  i članom 199. Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju da kandidat iz objektivnih razloga nije mogao ispuniti navedene uvjete;
•    dokaz o dodatno objavljenim radovima, u skladu sa članom 115. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju  („Sl.novine Kantona Sarajevo“ broj: 33/17, 35/20 i 40/20)  i članom 193. stav (4) Statuta Univerziteta u Sarajevu, u slučaju prijevremenog napredovanja;
•    podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti;
•    ovjerenu kopiju Uvjerenja o državljanstvu;
•    ovjerenu kopiju Izvoda iz matične knjige rođenih.

Kandidati uz naprijed navedeno dostavljaju i svu ostalu dokumentaciju kojom dokazuju da ispunjavaju uslove za izbor u skladu sa Zakonom.
Kandidati su obavezni u prijavi naznačiti akademsko zvanje za koje se prijavljuju.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom se podnose lično ili putem pošte na adresu:     
Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije
Ul. Zmaja od Bosne br.  8, 71 000 Sarajevo,
(sa naznakom za Konkurs za izbor akademskog osoblja).

Konkurs ostaje otvoren 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.
Priložena dokumentacija po Konkursu neće se vraćati kandidatima.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: +387 33 561 206 ili e-mail: ebakic@fkn.unsa.ba
Kontakt osoba: Ermina Bakić