Građevinski fakultet

Konkurs - Građevinski fakultet

Građevinski fakultet

Na osnovu Odluke Vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, broj: 02-1-1349-1/19 od 11.09.2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-44/19 od 25.09.2019. godine

UNIVERZITET U SARAJEVU
GRAĐEVINSKI FAKULTET U SARAJEVU

Objavljuje

K O N K U R S

Za izbor /napredovanje u naučnonastavno zvanje vanredni profesor za naučnu oblast „Geodezija i geoinformatika“, jedan izvršilac sa punim radnim vremenom; 
Uvjeti za izbor: