Pedagoški fakultet

Javni oglas/konkurs za prijem u radni odnos na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na određeno vrijeme

Pedagoški fakultet

PEDAGOŠKI FAKULTET
UNIVERZITET U SARAJEVU
Skenderija 72
Website: www.pf.unsa.ba

Na osnovu Zaključka Vlade Kantona Sarajevo broj: 02-05-44959-5/19 od 31. 12. 2019. godine i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade Kantona Sarajevo broj: 11/05-30-3851-1/20 od 29. 04. 2020.godine i Odluke dekana Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 01-765/20 od 28. 5. 2020. godine raspisuje se

JAVNI OGLAS/KONKURS
za prijem u radni odnos na 
Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Sarajevu
na određeno vrijeme
 

  1. Laborant – 1 izvršilac, sa punim radnim vremenom na određeno vrijeme.