Elektrotehnički fakultet

Javni oglas za prijem u radni odnos | Univerzitet u Sarajevu - Elektrotehnički fakultet

Elektrotehnički fakultet

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu („Službene Novine FBiH“, broj 26/16, 89/18), člana 71. Zakona o visokom obrazovanju (''Službene novine Kantona Sarajevo broj 36/22) člana 3. i 7. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 19/21 i 10/22), člana 13. Jedinstvenog pravilnika o radu Univerziteta u Sarajevu, a u vezi sa Odlukom Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo broj: 27/03-30-30027-1/23 od 25.10.2023. godine, Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos

Osnovni podaci o poslodavcu:
Naziv: Univerzitet u Sarajevu – Elektrotehnički fakultet
Sjedište: Zmaja od Bosne bb, 71000 Sarajevo
Web stranica: www.etf.unsa.ba

  1. Radno mjesto: Referent dostave i otpreme pošte