Pravni fakultet

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos - Pravni fakultet

Pravni fakultet

Na osnovu člana 20a. Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine
Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18), člana 13. Jedinstvenog Pravilnika o radu Univerziteta
u Sarajevu broj: 02-89/19 od 19.09.2019. godine, te Odluke Vlade Kantona Sarajevo broj:
02-04-27713-29/20 od 29.07.2020. godine, Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu
raspisuje

J A V N I K O N K U R S
za prijem radnika u radni odnos

  • Sekretar Fakulteta     1 izvršilac, puno radno vrijeme, na neodređeno vrijeme