Veterinarski fakultet

JAVNI KONKURS za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

Veterinarski fakultet

Na osnovu odredaba Zakona o radu FBIH (“Službene novine FBiH, broj: 26/16) i odredaba Pravilnika o radu Veterinarskog fakulteta Univerziteta  u Sarajevu, broj 01-02-667-1/16 od 13.10.2016. godine te postupajući u skladu sa Zaključkom Vlade Kantona Sarajevo, broj: 02-05-31522-14.2/17 od 26.10.2017. godine, Veterinarski fakultet Univerziteta u Sarajevu raspisuje 
J A V N I  K O N K U R S
za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta