Arhitektonski fakultet

JAVNI KONKURS za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice) Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za mandatni period 2019 – 2023.

Arhitektonski fakultet

Na osnovu čl. 135. stav (3) i 137. st. (1), (2) i (10) Zakona o visokom obrazovanju ("Službene novine
Kantona Sarajevo", broj: 33/17), čl. 104. stav (2), 107. stav (1), 110. i 111. st. (1), (2) i (3) Statuta
Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-1093-3-1/18 od 28.11.2018. godine) i Odluke Vijeća Arhitektonskog
fakulteta Univerziteta u Sarajevu (broj: 04-01-618/1-19 od 17.04.2019. godine), Vijeće
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, objavljuje

JAVNI KONKURS
za izbor dekana (rukovodioca organizacione jedinice)
Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu
za mandatni period 2019 – 2023.