Univerzitet u Sarajevu

Dopuna Konkursa za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini

UNSA

Na osnovu saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo na dopunu teksta Konkursa broj:27-03-34-35142/22 od 20.09.2022 i Odluke Vlade Kantona Sarajevo o broju i strukturi studenata koji se mogu upisati u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija i integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija na Univerzitetu u Sarajevu u akademskoj 2022/2023. godini broj: 02-04-23327-8/22 od 9. 6. 2022. godine, Univerzitet u Sarajevu   o  b j a v l j u j e 

 

DOPUNU KONKURSA ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U AKADEMSKOJ 2022./2023. GODINI

 

Univerzitet u Sarajevu raspisuje dodatne rokove za prijavu na Konkurs za upis studenata u prvu godinu stručnog studija, prvog ciklusa studija, integriranog studija, drugog ciklusa studija i specijalističkog studija u akademskoj 2022/2023. godini, koji se organiziraju na fakultetima/akademijama/centrima/institutima Univerziteta u Sarajevu.