Upravni odbor

Zapisnik sa 24. redovne sjednice Upravnog odbora održane 20. 02. 2020.