Studij

TRAIN

train

O programu

TRAIN Program se na Univerzitetu u Sarajevu uspješno realizuje od septembra 2013. godine. Finansijsku podršku realizaciji Programa obezbijedila je Fondacija kralja Baudouina, dok je Univerzitet u Sarajevu preuzeo njegovo finansiranje u zadnjih pet godina. Kurikulumi pojedinačnih modula Programa inicijalno su razvijeni u saradnji sa EU partnerima, te naknadno unaprijeđeni u skladu sa BiH kontekstom visokog obrazovanja sa osvrtom na specifičnosti oblasti koje se tretiraju.  

Polaznici ovog Programa kroz ponudu od devet modula dopunjuju znanja i vještine iz tri oblasti važnih za cjeloživotno učenje i usavršavanje akademskog osoblja:

 1. Nastavničke kompetencije kako bi svaka organizacija unutar univerziteta postala organizacijom koja uči,
 2. Metodološke kompetencije u kontekstu novih zahtjeva za vještinama projektiranja istraživanja na zajedničkom prostoru europskog visokog obrazovanja i
 3. Preduzetničke kompetencije koje svaku organizaciju visokog obrazovanja pretvaraju u privrednog subjekta spremnog za samoodrživost. 

Pravo učešća

Pravo učešća ima akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu u saradničkim/nastavničkim zvanjima. Nakon uspješno absolviranog Programa Univerzitet u Sarajevu učesnicima izdaje certifikat, koji ujedno služi i kao dokaz o minimumu pedagoškog obrazovanja kandidata.  Na nivou programa dodjeljuje se 6 ECTS bodova.  

Organizacija programa  

TRAIN program se u toku akademske godine održava dva puta (prvi ciklus: januar/februar, drugi ciklus: juni/juli). Broj učesnika jednog ciklusa ograničen je na 25. 

Obavezni moduli  

 1. Osnove andragoške djelatnosti u visokom obrazovanju,
 2. Didaktika visokog obrazovanja,
 3. Planiranje kurikuluma u visokom obrazovanju,
 4. Istraživanje, naučno pisanje i publiciranje naučnoistraživačkih/umjetničkoistraživačkih rezultata:
  • humanističke i društvene nauke
  • prirodne, tehničke i medicinske nauke

Izborni moduli  

 1. Komunikacija i vještine prezentiranja,
 2. Priprema aplikacija za finansiranje i upravljanje projektnim ciklusom,
 3. Preduzetničke sposobnosti u visokom obrazovanju,
 4. Umrežavanje i timski rad,
 5. Osnovna polazišta inkluzivnog obrazovanja u visokoškolskoj nastavi.