Erasmus+ UniverzitetMatej Bel, Banska Bistrica, Slovačka, zimski semestar 2019/2020

Rok

POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet Matej Bel, Banska Bistrica
 • Država: Slovačka
 • Erasmus kod: SK BANSKA01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD
 • Akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu za opciju teaching.

Napomena:Mobilnost osoblja odnosi se na boravak akademskog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uvjete za mobilnost/finansijsku pomoć u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti na Univerzitetu Matej Bel, Banska Bistrica, studenti i akademsko osoblje Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene (navodimo nazive studijskih polja u izvornom obliku):

 • political science and civic,
 • arts and humanities,
 • natural sciences, mathematics and statistics.

IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI: 
  • 800,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 275,00EUR.
 • OSOBLJE:
  • 140,00 EUR x 7 dana
  • putni troškovi do iznosa 275,00 EUR.

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

* - Domaće (bh.) zdravstveno osiguranje se može primijeniti na nekoliko država Evrope na osnovu sklopljenog sporazuma iz Bosne i Hercegovine i tih zemalja Evrope. Prije nego krenete u rješavanje osiguranja za zemlju u koju idete, provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu da li je ta zemlja uključena u sporazum. Ukoliko jeste, tražite potvrdu u kojoj će jasno biti naglašeno da vaše domaće osiguranje važi u zemlji u koju putujete i za period tokom kojeg ćete boraviti.


PRIJAVA:

Zainteresovani studenti i osoblje koje ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranudokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod). Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu. U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).


DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE:

 • STUDENTI:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, koju elektronski ispunjava studente te takvu šalje elektronski (emailom) prodekanu na potpis. Obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane prodekana;
  • Ugovor o učenju <<< koristite samo ovu formu, ispunite sa traženim podacima, predmetima sa datih linkova, potpisano od strane studenta i prodekana;
  • Prepis ocjena – obavezno dostaviti za tekući i prethodni/e ciklus/e studija (npr. studenti MA dostavljaju prepis sa BA i MA, studenti PhD dostavljaju za BA, MA i PhD). Prevod nije potreban!;
  • Dokaz o poznavanju engleskog jezika ili jezika zemlje u koju se ide – minimalan nivo B1 ili više (kao dokaz možete dostaviti jedno od navedenih:
   • međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
   • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
   • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
   • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • Studenti koji se ponovo prijavljuju na ovaj konkurs, a ranije su učestvovali u Erasmus+ programu potrebno je da dostave dokaz o priznavanju ostvarenih rezultata tokom te mobilnosti (prevod nije potreban).
 • OSOBLJE:
  • Nominacijsko pismo <<< koristite samo ovu formu, obavezno treba biti na memorandumu vaše (pod)organizacione jedinice (logo fakulteta/akademije/sentra/instituta), potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Ugovor o mobilnosti:
   • Teaching <<< koristite ovaj formular - za akademsko osoblje, ispunite sa traženim podacima, predloženim aktivnostima koje biste obavljali, sa minimalnih 8 sati predavanja u jednoj sedmici, potpisano i sa pečatom od strane dekana;
  • Pismo podrške (Letter of pre-acceptance) - pismo ili email od strane domaćina kojim se izražava podrška za dolazak ukoliko dobijete stipendiju. Kada ih budete kontaktirali, u email uključite i svoj životopis (CV) kao i informacije o predloženom planu aktivnosti. Ako je predložena aktivnost izvodljiva, "domaćin" vam treba poslati dokaz o iskazanom interesu za mobilnost (pozivno pismo, letter of interest ili pre-aceptance letter, ili kroz email komunikaciju). Vodite računa da akademsko osoblje ovaj dokument pribavlja od akademskog osoblja koje će vam biti "domaćin", a ne od ureda za međunarodnu saradnju (svakako možete kontaktirati Ured za međunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa nekim od profesora);
  • CV - na engleskom jeziku;

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu "poboljšati šanse" za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.05.2019. godine, a rok za prijavu je do 10.06.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost studenata (BA, MA i PhD), te akademskog osoblja Univerziteta u Sarajevu,
 • mobilnost se realizuje u zimskom semestru akademske 2019/2020. godine,
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseci, a za osoblje 7 dana,
 • dostupne su sljedeće stipendije:
  • Studenti: tri (3) stipendije
  • Osoblje: dvije (2) stipendije
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku gdje je to naznačeno, potpisani gdje je potrebno, skenirani, poslano na traženi email u .PDF formatu;
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba - printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • više informacija o procesu prijave: http://www.erasmus.unsa.ba/kako-se-prijaviti-2/;
 • više informacija o načinu pripremanja i popunjavanja prijavne dokumentacije: http://www.erasmus.unsa.ba/dokumentacija/;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.erasmus.unsa.ba/prodekani-koordinatori/.
 • kontakt osoba za više informacija: Mgr. Andrea Bobakova, andrea.bobakova@umb.sk

LINKOVI:


DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše (pod)organizacione jedinice UNSA (kontakt podaci su dostupni ovdje).